Realizace staveb

Popis stavby

Každá spolupráce začíná Naší návštěvou na Vašem možném budoucím staveništi. Pokud má investor zpracovánu projektovou dokumentaci, následuje zadání předpokládaných prací a materiálu rozpočtáři a vypracování předběžného rozpočtu pro dohodnutý rozsah stavby.

Při dohodě je podepsána Smlouva o dílo.

Po podpisu smlouvy nastupuje firma ve stanoveném termínu na stanoviště. Stavby bývají podle rozsahu prováděny v etapách, po ukončení každé z nich bývá obvykle naší firmou předkládáno její finanční hodnocení, položkově rozepsané. Financování těchto etap bývá zajištěno zálohovými fakturami, po dokončení a předání díla je vypracována konečná faktura dle smlouvy, případě dohody obou stran na základě skutečně provedených prací.

Pro případ nedodržení smlouvy jednou, nebo druhou stranou ( tempo výstavby, splatnost faktur, další ve smlouvě potvrzené podmínky ) je v ní zakotveno příslušná penalizace.

Po dokončení stavby přejímá zhotovitel za stavbu záruku na dobu zakotvenou ve smlouvě.

Financování stavby

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je prováděno zálohovými fakturami rozdělenými dle průběhu díla, dle smlouvy a rozpočtu, doplatek po dokončení je řešen formou konečné faktury. Případné vícepráce jsou řešeny dodatky ke smlouvě, nebo dohodou smluvních stran, podle rozsahu.